Sunday, August 24, 2008

శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి


నీవు -
జగములనేలే పరమాత్ముడవు

జన్మనెత్తిన పురుషోత్తముడవు

గోవుల గాచిన గోవిందుడవు

గోపిక వలచిన గోపాలుడవు

శాంత రూపుడవు నారాయాణుడవు

ఉగ్ర రూపుడవు నారసింహుడవు

గీతనుపలికిన శ్రీ కృష్ణుడవు;

నిన్నే నమ్మిన ధ్రువుడను నేను

పసివాడను నే ప్రహ్లాదుడను

కుచేలుడి వంటి బీద వాడను

నీకై వేచే శభరి ని నేను!

నీ నామములు నే విని పులకిస్తూ,

నీ దివ్య రూపములు నే తిలకిస్తూ,

నా మది నిండుగ నిన్నే నింపిన

నా తలిదండ్రుల, గురువుల తలుస్తూ ;

నా భవహరమును కావగ నాకై

భాగవత కావ్యంబు రచించిన

కవిగురు పరమ భక్త పోతనకు

నిత్యం నివాళులు అర్పణచేస్తూ:

భాద్రపద బహుల అష్టమి దినమున

ధర్మపాలన చేయగ దివిపై

అవతరించిన అచ్యుత నీకిదే

నా హృది పలికిన మంగళహారతి!

-సిధ్ధార్థా పాములపర్తి
janmaashtami, 2008

Monday, August 18, 2008

ఓరుగల్లు నగారా


గణపతి దేవుడి పట్టపుటేనుగు
మదమెక్కి కదనరంగమున కదంతొక్కింది
రాణి రుద్రమ వీరఖడ్గము
ధగధగ మెరిసి భగభగ మండింది
బమ్మెర పోతన భాగవతంబు
అభ్యుదయంతో ఏకీభవించింది
భధ్రకాలీ,పద్మాక్షమ్మా,గోవిందరాజులు
కొండంత ధైర్యము గుండెలనిండా నింపిరి!కోటలు నిలిపిన సంగ్రామాలకు
కాంతులు జల్లిన సాహిత్యాలకు
కానుపు పోసిన కన్నతల్లి
కాకతీయుల కంటి వెలుగు,
నా ఓరుగల్లు నగారా మోగింది!విప్లవాలకు, ఉద్యమాలకు
ఊపిరి పోసిన ఊరు ఇదేలే!
సాంఘిక, పౌరాణిక చరిత్ర ల
సాక్షిగ నిలిచిన గడ్డ ఇదేలే!
జానపదాలను జ్ఞానపదానికి
నిండుగ చేర్చిన నగరమిదేలే!
విద్యారణ్యుని విజ్ఞాన ధనాన్ని
విప్రుల కొసగిన వేదికిదేలే!

బతుకమ్మ, బోనాల పండుగల,
సమ్మక్క సారక్క జాతరల,
ప్రజల ప్రభంజన ప్రచండముగ
ప్రపంచమంతా వినిపిస్తుండగ
నా ఓరుగల్లు నగారా మోగింది!


-సిధ్ధార్థా పాములపర్తి
ఆగష్టు ౧౮, ౨౦౦౮.
Thursday, August 14, 2008

To Bhaarath.. On 61st year of Independence

I wake up from my deep slumber
With your memories in my dreams;
I bathe myself in the holy Ganga
Where it flows through your heart.
I saunter through dark wilderness,
Carrying the torch of your wisdom;
I sing to the World nay, to Universe
Of your great pride and fortitude!
I speak the noble, humble tongue
That from your womb was begot
I pass my life through days and nights
And seasons from Winter through Fall-
Every moment, inside my heart,
It is your name that I always call;
Like the peaks of Himalayas that stand
High on the ground and touch the sky,
With overwhelming and boundless joy
For your mighty grand honor, I cry:
Mother Nation, Bhaarath, to you today
To millions of my brothers too
With all my love I proudly say
Happy Independence to you!
Happy Independence to you!!

Jai Hind! Vande Mataram!!


-Siddartha Pamulaparty

August 15th, 2008

Saturday, August 09, 2008

Some more sketches

Some Sketches

All Sketches drawn by me on 08 and 09 August 2008.
-Siddartha Pamulaparty

Wednesday, August 06, 2008

Hymns in the making...

BLINDNESS

Neither time nor eternity
Can heal these pains I suffer today;
Nor can the pious winds take away
These fears deep inside myself!
Pouring rains or flooding rivers
Cannot put off this burning fire-
In my lone heart , broken to shards
By constant torture of evil thoughts.

VISION

My brow is smeared with holy dust
My arms hold my offerings to you
My eyes, fixed on your smiling lips
My heart chanting your thousand names.
Awakening in my deepest thoughts,
Is your vision over the horizon:
Like million suns rising up at once
From far across the deep oceans.

Siddartha Pamulaparty
Aug 06, 2008.

A part of Life at 26

God knows I tried my best to learn the ways of this world, even had
inklings we could be glorious; but after all that's happened, the
inkles ain't easy anymore. I mean - what kind of fucken life is this?


The above lines are from the first page of the book "Vernon God Little" by DBC Pierre (real name Peter Fineley). The book won the Man Booker Prize for the year 2003. The "DBC" in Mr Fineley's pen-name stands for DIRTY BUT CLEAN.
Well, I read it about 4 years ago, then why am I posting this now? Well, definitely not a review of the book. Just that I got the same feeling which I got several times before, looking at the life "at-work".
You can say it is a kind of frustration and possibly because of stress. Not physical. I would prefer to call it psychological stress rather than "mental" stress, if only there is a difference between the two words, the way I perceive it. Mental stress, is common in almost every walk of human life. This particular category which I fantastically term as psychological might be a version of the mental stress, I intend to use it here, to depict the specific scenario where the "Shit Happens". (Well that's from the book I mentioned, first section of it is called "Shit Happened"!).
The funny part of the kind of stress I am talking about is that the reason and cause of this stress cannot be attributed to any one particular event. In fact I guess this a cumulative feeling of all shitty things that happen to you and that happen around you!!

Indeed in the past 26 years of my life, I have tried like Vernon, to "know the ways of the world". And to some extent I must say I succeed.

While in early teen years, on the roof-top of my home in Warangal, I was gazing at the Stars in the sky and sometimes saw some of them falling and in a stupid way, I believed, what I ever ask at that moment will come true. And of course I asked for stupid things to happen.
Also, I used to think about life and death and was just asking questions to myself on the purpose of my life. I could not entirely answer the question then, but somehow remained content with some of possible answers and was capable in behaving normally.

Then, in graduation, I guess, I learnt some stuff from the profs and my friends about the societal world although I was still weak in some details of observing and understanding complexities of people. I did waste my "brain" with stupid thoughts which might have been a little too early and illogical set of trains. Overall, four years of learning to prepare for life and to get close to answering the questions of life, philosophy and logic, but not quite there yet.

First step in the outer world, when I traveled to Chennai, welcomed with a dirty look. I almost questioned everything I believed firmly so far and was greatly depressed. Several times in the beginning there, I had experiences of deja vu. You know what? I attributed them to my FATE and told my friend that I think I am on the path of my destiny and somewhere close to it, hence I should be content and just go with the flow. I had I think spent the best time with myself during the one and half-year here. I read quite a few remarkable books during this time, the important one's being: The Fountainhead by Ayn Rand, Walden by Henry David Thoreau, "A text book of Western Philosophy" by (forgot the author name), Brhadaranyaka Upanisad, few dialogues of Plato, and The Alchemist by Paulo Coelho. Amidst my contemplations, I thought I discovered the complete path to Self-Realization (and hence liberation) in the most logical way. I also was able to coin several aphorisms, which I used to stick on the walls for me to think more about them in depth when I looked at them. However, during the last few months there, I kept everything aside and believed firmly in what I read in Alchemist, "when you desire something, the entire universe conspires in a way that you achieve it." (Note: I am currently debating on this statement within myself).

Later, life moved on, I stepped into another realm of the Universe. Work. First two years of the job, I had experienced apprehension, unrest, excitement, complacence, enthusiasm, frustration amongst many other odd feelings. For a period of time, for an year or so the "stupid" in me woke up again, only this time the stupid thoughts seemed so logical than before. I do not argue now about this, because these "thoughts" and "feelings" were much more matured and natural than the earlier phases of my life and for the first time, I felt they made sense. But there was conflict, like in everything else. Somehow that period is over, with mild..hmm no rather very strong reminiscences, even now. There are things I learnt of course, while moving my accommodations, meeting new people and making friends and also, developing strongly some convictions, which I was rather too shy to consider accepting before.

Now, after almost 4 years into earning phase, and 26 years of my presence on some part of the world at all times, I do think that I know enough about how the world works in general. I guess I learnt a lot in last 4 years than what I learnt in the past 22 years. Of course, this new level of knowledge has definite foundation in various conscious or subconscious thoughts in my earlier life.
I believe it is now time, to really and finally do what I Love to do and re-set my priorites in the most rational and sensible way possible. It is also time to pay back to the world for what it had offered me so far. But this is not something which is going to happen in an instance or overnight. I merely initiate the process now...it might take a few years or a couple of decades to complete.
I am certainly sure, I will atleast live long enough to see it complete, or at least to that extent where my contributions and my work is done, before I die.

I will perhaps write about, what I consider, this most important part/phase of my life, somewhere in the future whence I can see the things in clear light.

-Siddartha Pamulaparty.
Aug 6, 2008.